Avís Legal

1.- INFORMACIÓ GENERAL

El Teatre Nacional de Catalunya S.A. (en endavant TNC) és una empresa pública participada íntegrament per la Generalitat de Catalunya que va ser constituïda per la producció i exhibició de tota mena d'espectacles escènics, amb atenció especial a les obres originals en llengua catalana.

El TNC té el seu domicili social a Barcelona, Plaça de les Arts núm. 1 (08013), el seu CIF és: A-60942851.

La societat està inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al tom 28716, full B-139.688.

L'accés a aquest lloc web suposa l'acceptació per part de l'usuari de totes les condicions d'aquest avís legal.

El TNC es reserva la facultat de modificar i actualitzar els continguts i configuració del lloc web i d'aquest avís legal.2.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL


2.1.- El TNC és propietari del domini tnc.cat, allotjat a la URL www.tnc.cat .

Aquest lloc Web forma part del TNC de manera que el seu disseny, la seva estructura, distribució,els seus textos i continguts, logotips, botons, les seves imatges, el codi font, així com tots els drets de propietat industrial i intel · lectual i qualsevol signe distintiu o logotip, pertanyen al TNC.

Per tant, no és permesa la seva utilització, còpia, reproducció, així com la seva eliminació, lesió, alteració i/o modificació, parcial o bé total, temporal o definitiva sense l'autorització expressa i per escrit de TNC.

Així mateix, tots els drets de propietat industrial i intel·lectual i qualsevol altre signe distintiu, inclosos els continguts, documents, textos i les ressenyes publicades a la Web , així com imatges, vídeos, disseny, gràfics, dibuixos, botons, logotips i marques, dels diferents col·laboradors, pertanyen als seus autors, per la qual cosa resta prohibida la seva utilització, còpia, reproducció, eliminació, lesió, alteració i/o modificació, parcial o bé definitiva sense l'autorització expressa i per a escrit dels seus autors.

Queda expressament prohibit l'ús no autoritzat dels continguts d'aquest lloc web i, en especial, d'aquells usos que lesionin els drets de la propietat intel · lectual dels seus autors.

Per la utilització autoritzada dels continguts del lloc WEB, sempre dintre d'usos informatius o pedagògics, adreceu-vos a info@tnc.cat .

2.2.- Enllaços web
Els vincles d'aquest lloc a llocs web de tercers es subministren exclusivament com una utilitat per l'usuari, el qual en cas d'utilitzar aquests enllaços, està sortint de la Web del Teatre Nacional de Catalunya.

Per tant, l'ús d'aquests enllaços porta l'usuari a pàgines de les quals el TNC no n'és titular ni responsable jurídic.

En conseqüència, el TNC no es responsabilitza d'aquests llocs web ni de qualsevol informació, programari, producte, material, serveis o qualsevol resultat que l'usuari pugui obtenir d'aquestes pàgines Web.3.- CONDICIONS D'ÚS

3.1.- Gratuïtat del servei.

L'usuari es compromet a fer un ús legal dels serveis, productes i de les utilitats que ofereix el TNC mitjançant el web www.tnc.cat .

L'accés als serveis que s'ofereixen sol ser gratuït. En cas d'haver-hi productes o serveis que requereixin un pagament, les condicions seran degudament comunicades.

3.2.- Registre d'usuari.
Amb caràcter general l'accés a la informació i les utilitats del lloc web no exigeix registre d'usuari previ.

Els usuaris, però, sí podran sol · licitar la recepció d' informació i publicitat sobre el TNC. En aquest cas, l'usuari haurà de complimentar el formulari corresponent. L'usuari garanteix que tota la informació i les dades de caràcter personal facilitades en els formularis seran pròpies i certes. L'usuari serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que faci, i dels perjudicis que l'ús d'aquest informació pugui ocasionar al TNC o a tercers. Igualment, l'usuari es compromet a notificar al TNC qualsevol canvi que es pugui produir, en relació a la informació i les dades personals comunicades.

3.3.- Menors d'edat.
Els menors d'edat que vulguin fer ús d'aquest lloc web hauran de tenir el permís dels seus pares o tutors, que seran els responsables dels seus actes.

Aquest lloc web pot contenir informacions no adequades a menors d'edat. Per aquesta raó, s'informa als pares de l'existència de programes i eines informàtiques de bloqueig i filtre per a continguts d'internet inapropiats.

El TNC garanteix la protecció del menor quant als continguts adreçats especial al públic familiar.

3.4.- Usos permesos. Està permesa la visualització, impressió i descàrrega parcial del contingut d'aquest lloc web, sempre de conformitat a la legalitat vigent, i amb respecte a la normativa de protecció de la propietat intel · lectual i industrial, i en compliment de les següents condicions següents :
1.- Usos compatibles amb la pàgina
2.- Que es faci per a obtenir informació per a ús personal. Qualsevol altre tipus d´ús i, especialment aquells que impliquin comunicació pública, haurà de ser, autoritzats, si s'escau, pel TNC i pels autors dels continguts.
3. Respecte de la integritat del contingut.


4.- RESPONSABILITATS I EXEMPCIONS

El TNC no serà responsable dels danys i perjudicis que es puguin derivar de l'accés a aquest lloc web, com virus informàtics o altres programes nocius que puguin afectar el sistema informàtic de l'usuari.

El TNC no serà responsable dels continguts de les pàgines o dels sistemes de tercers connectats a aquest lloc web.

El TNC no serà responsable dels danys que es puguin ocasionar a l'usuari a o tercers, en cas d'incompliment de la normativa que es consigna en aquest avís legal.


5.- PROTECCIO DE DADES


Tota informació rebuda dels usuaris d'aquest lloc web serà tractada amb la màxima confidencialitat.

En compliment d'allò que preveu la Llei Orgànica 15/199 de 13 de desembre, de protecció de dades personals i reglamentació complementària, així com la Llei 34/2002 d'11 de juliol de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, s'informa als usuaris que les dades personals que facilitin al TNC seran incorporades a un fitxer del qual és titular el TNC, i seran utilitzades exclusivament per la finalitat per la qual han estat recollides.

Els usuaris que facilitin les seves dades, consenteixen expressament la cessió a tercers de les seves dades, sempre dintre de les finalitats per les quals han estat recollides.

En tots els casos, els cessionaris podran exercir els seus drets d'oposició, accés, rectificació i cancel · lació, mitjançant correu electrònic a dadespersonals@tnc.cat .