Organització
Presentació de l'entitat

Presentació de l'entitat

Informació de les funcions del TNC d’acord amb els seus estatuts i la normativa de creació; la seva naturalesa jurídica; la vinculació amb la Generalitat de Catalunya, única accionista de la Societat; els acords i la normativa relatius a la creació, la participació i el funcionament del TNC, amb enllaços als documents corresponents.

Descripció de l’organització

Organigrama

Estructura organitzativa interna de l’entitat

Òrgans col·legiats de l’entitat

Actualització: contínua
Responsable de l’actualització: Serveis jurídics, RRHH i Administració del TNC