Contractació

Contractació

L’activitat contractual del TNC consisteix en la tramitació i gestió d’expedients de contractació pública, contractació mercantil, convenis i encàrrecs de gestió

Informació sobre l’entitat i els òrgans de contractació

Licitacions en tràmit

Contractes programats

Contractes subscrits

Contractació menor

Modificacions, pròrrogues, licitacions anul·lades i resolucions anticipades dels contractes

Actes de desistiment i renúncia

Acords i criteris interpretatius dels òrgans consultius de contractació

Preguntes i respostes més freqüents en les consultes en matèria de contractació

Resolucions dels recursos especials en matèria de contractació, qüestions de nul·litat, resolucions judicials definitives en matèria de contractació, actes de desestiment, renúncia i resolució de contractes

Dades estadístiques de contractació

Dades del Registre públic de contractes, del Registre electrònic d’empreses licitadores i del Registre oficial d’empreses classificades

Relació dels llocs ocupats amb caràcter permanent en una dependència o establiment públic per personal adscrit pels adjudicataris de contractes d’obra o servei subscrit amb les entitats

Perfil del contractant

Actualització: contínua
Responsable de l’actualització: Serveis Jurídics del TNC