Línies d'actuació
Publicitat institucional

Publicitat institucional

S’informa de les campanyes de publicitat institucional portades a terme, no considerant-se campanya publicitat institucional la comunicació pública que fa el TNC relativa a l’oferta dels seus serveis.

Publicitat institucional

Actualització: anual
Darrera actualització: 01/01/2024
Responsable de l’actualització: Administració del TNC