Normativa

Normativa

Publicitat de les principals normes sectorials de la Generalitat i estatals, així com les directives, instruccions, circulars i acords de Govern i respostes a consultes plantejades que afecten directament al TNC.

Normativa

Actualització: anual
Darrera actualització: 12/04/2024

Responsable de l’actualització: RRHH, Serveis Jurídics i Administració del TNC