Procediments i actuacions jurídiques
Revisió d’actes administratius

Revisió d’actes administratius

Es publica els pronunciaments dictats en expedients de revisió d’actes nuls de ple dret i/o anul·lables

Revisió d’actes administratius

Actualització: contínua
Responsable de l’actualització: RRHH i Serveis Jurídics del TNC