Procediments i actuacions jurídiques
Resolucions judicials en matèria de transparència

Resolucions judicials en matèria de transparència

S’informa de les resolucions judicials fermes que afecten directament al TNC com a part en el procés en relació a aspectes d’aplicació de la Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Resolucions judicials en matèria de transparència

Actualització: contínua
Responsable de l’actualització: Serveis Jurídics del TNC