Procediments i actuacions jurídiques
Dictàmens

Dictàmens

S’informa dels dictàmens de la Comissió Jurídica Assessora, del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya, del Consell de Garanties Estatutàries, de la Comissió de Garantia del Drets d’Accés a la Informació Pública, de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, o d’altres òrgans consultius de caràcter sectorial emesos respecte de procediments o actes del TNC.

Dictàmens

Actualització: contínua
Responsable de l’actualització: RRHH i Serveis Jurídics del TNC