Contractació
Contractes subscrits i executats

Contractes subscrits i executats

Accés a l'apartat de Contractació del Portal de Transparència de la Generalitat de Catalunya, on es poden consultar els contractes subscrits pel TNC i publicats al Registre Públic de Contractes de la Generalitat, així com tota aquella informació estadística al respecte.

Enllaç