Contractació, convenis i encàrrecs de gestió
Activitat contractual

Activitat contractual

Es publica informació relativa als convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió subscrits entre el TNC i les persones privades i públiques.

Convenis de col·laboració

Encàrrecs de gestió

Estudis i informes contractats

Actualització: contínua
Responsable de l’actualització: Serveis Jurídics del TNC