Economia i finances
Patrimoni

Patrimoni

Publicitat de l’inventari de béns immobles i de béns mobles de valor especial, de la gestió del patrimoni i de la contractació patrimonial.

Inventari de béns immobles i de béns mobles amb valor especial

Gestió del patrimoni

Contractació patrimonial

Actualització: anual
Darrera actualització: 01/01/2024
Responsable de l’actualització: Administració del TNC