Economia i finances
Pressupostos

Pressupostos

Informació del darrer pressupost d’ingressos i despeses del TNC aprovat al Parlament de Catalunya i de les liquidacions de pressupostos d’exercicis passats.

Pressupost aprovat

Execució del pressupost

Liquidació del pressupost

El compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera

Actualització: anual a excepció de l’execució del pressupost que és mensual
Darrera actualització:01/01/2024

Responsable de l’actualització: Administració del TNC