Condicions generals de contractació

Condicions generals de contractació

Primera.- Obligacions prèvies a l'inici del procediment de contractació

Comuniquem a l'usuari que per accedir a la contractació o a la utilització dels productes i/o serveis que s'ofereixen en aquest lloc web, l'usuari n’ha de tenir coneixement amb caràcter previ i, si escau, acceptar les condicions generals de contractació, les quals són accessibles en tot moment des d’aquesta pàgina web per ser impreses i/o emmagatzemades per l'usuari.

Segona.- Identificació de les parts contractants

Aquestes condicions generals de contractació dels productes i dels serveis oferts al lloc web del TNC (www.tnc.cat i als dominis afins propietat de l’entitat) estan subscrites, d'una banda, pel Teatre Nacional de Catalunya, SA, amb domicili a plaça de les Arts, núm. 1, 08013 de Barcelona, i amb CIF A-6094285, i, d'una altra, pel comprador de l’entrada (l'usuari), les dades del qual són les que aquest ha facilitat al lloc web i, especialment, a través del formulari que el TNC ha posat a la seva disposició amb aquesta finalitat. S'entén com a usuari qualsevol persona física o jurídica que adquireixi, utilitzi o gaudeixi de qualsevol dels productes o serveis oferts pel TNC o per intermediació del lloc web o que es registri com a usuari del lloc web.

Tercera.- Obligacions de l'usuari

Quan l’usuari emplena directament totes les dades incloses en els formularis d’aquest lloc web s’entén que:

  1. Accepta l'obligació de facilitar dades vertaderes, exactes i completes sobre la seva identitat i legitimitat.
  2. Accepta i entén que recaigui directament i exclusivament sobre ell mateix la responsabilitat de l'autenticitat, l’exactitud, la vigència i la veracitat de les dades facilitades ja que el TNC, sense perjudici de les tasques de verificació del caràcter correcte i adequat d’aquestes dades, no té mitjans per verificar i no verifica la identitat de l'usuari.
  3. Reconeix ser major d'edat i que té la capacitat jurídica i d'obrar necessàries per tal de subscriure els productes oferts pel TNC o per intermediació del TNC en el lloc web.
  4. Entén i accepta que aquestes dades són necessàries per a la prestació dels serveis o per al subministrament dels productes contractats o subscrits a través del lloc web. Posat cas que l'usuari faciliti qualsevol dada falsa, inexacta o incompleta, o si el TNC té motius fonamentats per dubtar de la veracitat, exactitud i integritat d’aquestes dades, el TNC podrà denegar-li l’accés i/o l’ús present o futur del lloc web o de qualsevol dels seus continguts, productes i/o serveis. L'usuari haurà d'actuar lleialment i de bona fe, així com proporcionar dades vertaderes i exactes en totes les seves relacions amb el prestador del servei i realitzar l'abonament de les quantitats corresponents a les operacions realitzades i les seves despeses d'enviament en el temps i manera que indiqui el TNC en cada cas.
L'usuari no podrà cedir el seu compte d'usuari ni revendre a tercers els productes del TNC.
Accés al compte d'usuari: Després del registre d'usuari a través del lloc web www.tnc.cat, l'usuari obtindrà les seves dades d'identificació (nom d'usuari i contrasenya), d'accés i de gestió del seu compte d'usuari, des del qual podrà realitzar en línia les adquisicions dels productes del TNC. El nom d'usuari es vincularà sempre a un compte de correu electrònic vàlid i actualitzat, i serà responsabilitat de l'usuari comunicar al prestador del servei qualsevol incidència que pugui afectar aquest compte de correu electrònic o el servei. Sense perjudici del compliment de tots els requisits tècnics i jurídics que puguin ser requerits al TNC referent a això, l'usuari serà l'únic responsable d'escollir i d’indicar una contrasenya prou segura, així com de mantenir-ne la confidencialitat no cedint-la ni comunicant-la a tercers no autoritzats. El TNC no es pot fer responsable de l'accés no autoritzat al compte d'usuari per part de tercers, ni de les accions que aquests hi puguin realitzar, ni de la pèrdua o sostracció del compte per part de tercers. En relació amb aquesta qüestió, l'usuari es compromet a dur a terme totes les accions necessàries per salvaguardar la confidencialitat de les seves dades d'identificació, d’accés i de gestió del seu compte d'usuari de www.tnc.cat, incloent-hi, però no limitant-ne, la protecció adequada del compte de correu electrònic associat al seu compte d'usuari, la utilització de tallafocs o d’antivirus, etc.

Gestió del compte d'usuari: Mitjançant el nom d'usuari i la contrasenya, l’usuari podrà gestionar a través del seu compte totes les operacions disponibles relacionades amb el servei del TNC.

Informació personal: L'usuari podrà consultar i/o modificar en tot moment la informació personal vinculada al seu compte. Qualsevol informació introduïda haurà de ser vertadera i exacta ja que, en cas contrari, el TNC es reserva el dret a cancel·lar el compte d'usuari que contingui dades fraudulentes, inexactes o fictícies.

Informació relativa a les compres i a les operacions realitzades: Totes les transaccions que faci l’usuari es reflectiran en el seu compte d'usuari, que podrà consultar en qualsevol moment.

Quarta.- Objecte i descripció del servei

Aquestes condicions generals d’ús i de contractació tenen com a objecte regular la navegació a través de la Botiga en línia i els productes que s’hi ofereixen, i suposen l'acceptació sense reserves per part de l'usuari de totes i cadascuna de les clàusules descrites.

El TNC es reserva el dret de modificar aquestes condicions generals d'ús i de contractació en qualsevol moment i sense avís previ a l'usuari mitjançant la publicació d'aquestes modificacions a través del lloc web, sense perjudici d'assegurar el compliment dels contractes ja subscrits.

El TNC es reserva el dret de modificar l'oferta comercial descrita al lloc web (productes, preus, promocions i altres condicions comercials i de servei). Posat cas que hi hagi errors o informació inexacta al lloc web sobre qualsevol dels preus, dels productes o de la seva descripció, i que hagin motivat de manera directa la contractació de l'usuari, aquest tindrà dret a revocar la seva compra sense cap cost. Aquestes condicions generals de contractació es complementen i formen part integrant dels Termes i condicions d'ús i de contractació així com de la Política de privacitat i de protecció de dades de caràcter personal d'aquest lloc web (en endavant Termes i condicions) així com també d’aquelles condicions particulars que, si escau, siguin d'aplicació.

Els Termes i condicions han estat elaborats pel TNC d’acord amb la normativa d'aplicació, en especial, d'acord amb: el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD), la Llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD), de protecció de dades de caràcter personal i garantia dels drets digitals, la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, la Llei 7/1996, de 15 de gener, d'ordenació del comerç minorista i, el Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris, entre altres lleis complementàries.

Tant l'accés i la navegació com la contractació de qualsevol dels productes oferts pel TNC en el lloc web requereixen, i per tant impliquen, l'acceptació expressa dels Termes i condicions sense reserves per part de l'usuari, sigui o no un usuari registrat al lloc web del TNC.

Cinquena.- Política de Protecció de Dades

1.- Altes als serveis del TNC
Per a l'accés als productes, tant de pagament com gratuïts, oferts al lloc web del TNC per als que cal recopilar les dades de caràcter personal de l'usuari, s'entén que en completar i enviar aquest o qualsevol formulari incorporat en el lloc web, l’usuari facilita les seves dades personals lliurement i voluntàriament i consent i autoritza expressament que el TNC les reculli i les tracti automatitzadament ja que són necessàries per dur a terme les finalitats i els objectius que es detallen als Termes i condicions.

2.- Protecció, recollida i tractament de les dades de caràcter personal de l'usuari
El TNC manifesta que les dades de caràcter personal facilitades per l'usuari seran tractades d’acord amb les disposicions normatives vigents en la matèria i tenint en compte les prescripcions del Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD), la Llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD), de protecció de dades de caràcter personal i garantia dels drets digitals,així com la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic o les disposicions normatives que les substitueixin. Les dades de caràcter personal subministrades pels usuaris seran tractades amb absoluta confidencialitat i seran protegides d’acord amb les disposicions normatives vigents en matèria de dades de caràcter personal, especialment, les esmentades en l'apartat anterior.

Pot accedir a més informació mitjançant l’enllaç següent: https://www.tnc.cat/ca/politica-privacitat.

En qualsevol moment, l'usuari podrà exercir els drets d'accés, de rectificació, d’oposició, limitació i, si escau, de cancel·lació comunicant-ho per escrit amb indicació de les seves dades al TNC, a plaça de les Arts, núm. 1, 08013 de Barcelona o enviant un correu electrònic a dadespersonals@tnc.cat. Si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent podrà presentar una reclamació davant l’autoritat de control a www.agpd.es.

Sisena.- Venda d’entrades

I Les entrades disposen de diferents mesures de seguretat. Això no obstant, el TNC no en garanteix l’autenticitat si no han estat adquirides en algun dels punts de venda oficials. Qualsevol entrada malmesa, estripada, sospitosa de falsificació o adquirida il·lícitament autoritzarà el TNC a privar el portador de l'accés al recinte. En els casos en què no es permeti l'accés al recinte al portador de l’entrada, el TNC en declinarà qualsevol responsabilitat.

II El client ha de comprovar que l'entrada que ha adquirit és la que desitja (horari, dia, espectacle, entre altres dades) ja que no es faran canvis ni devolucions de l'import excepte en els casos previstos a la Condició 13a o 14a següent.

III És indispensable disposar de l’entrada completa i en bon estat per a l'admissió a la sala del Teatre. L’entrada s’haurà de mantenir en un lloc sec, lluny de la calor, sense cap contacte amb plàstics ni camps magnètics, i s’haurà de conservar fins a la sortida del recinte.

Setena.- Prestació del servei

I si les circumstàncies ho exigeixen, el TNC es reserva el dret de modificar les dates, els horaris, els programes o els intèrprets anunciats, així com de decretar la suspensió de l'espectacle. Sens perjudici dels casos previstos a la Condició 13a següent, una vegada adquirida l'entrada, no es podrà canviar ni retornar-ne l'import, excepte per cancel·lació de l'esdeveniment, cas en què el TNC es compromet a la devolució de l'import de l'entrada. Això no obstant, posat cas que la suspensió es produeixi per causes fortuïtes o per causa major, no es donarà dret a reemborsar-ne el preu.

II El TNC es reserva el dret d'expulsar del recinte qui no compleixi aquestes condicions o es desentengui de les indicacions efectuades pel personal de l'organització.

III No es permetrà l’entrada de públic a la sala durant la representació. És potestat del TNC permetre l’entrada al recinte un cop començat l’espectacle.

IV El TNC es reserva el dret d’admissió. El portador de l'entrada es compromet a complir els requisits i les condicions de seguretat del recinte. El TNC no es fa responsable de la utilització indeguda de les instal·lacions.

V Es prohibeix l'entrada al recinte a menors de 18 anys sense que aquests vagin acompanyats per persones majors d'edat. El TNC informarà dels espectacles prohibits a menors d'edat així com de les edats recomanades dels espectacles.

VI El portador de l'entrada es compromet a ser respectuós amb els artistes i amb el personal de l'organització, a desconnectar els telèfons mòbils i tot tipus d’alarmes abans d’accedir al recinte, i a no menjar, beure o fumar a l’interior (excepte en les àrees habilitades amb aquesta finalitat). També es prohibeix l’entrada d’animals, excepte la dels gossos d’assistència.

VII El TNC es reserva tots els drets d’imatge i de propietat intel·lectual de l’espectacle. Es prohibeix fer fotografies, amb o sense flaix, o fer qualsevol tipus d'enregistrament, així com l’entrada al recinte de qualsevol objecte o producte que el TNC consideri perillós o els que estiguin prohibits per la normativa vigent.

VIII A aquest efecte, i d’acord amb la Llei, el portador de l'entrada autoritza el TNC a efectuar les revisions o registres de persona i de tinences necessaris per tal de verificar que es compleixen les condicions d’accés.

IX El portador de l'entrada presta el seu consentiment perquè la seva imatge pugui ser gravada o reproduïda per a finalitats comercials o promocionals de l'espectacle i del TNC.

X El TNC no es farà responsable de les pèrdues, robatoris, deterioraments, danys o perjudicis causats al portador o als seus objectes personals durant l’estada al recinte.

XI Qualsevol reclamació relacionada amb la realització, suspensió, modificació o anul·lació de l’espectacle s’haurà d’adreçar al TNC amb la presentació de l'entrada.

XII Per a qualsevol dubte o consulta, el client es pot adreçar a www.tnc.cat, info@tnc.cat, al telèfon 933 065 700 o a les taquilles del TNC al domicili plaça de les Arts, 1, 08013 Barcelona.

Vuitena.- Procés de contractació

D’acord amb l'article 23 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, els contractes signats per via electrònica seran plenament efectius i estaran previstos per a l'ordenament jurídic, sempre que concorri el consentiment i les altres exigències per a la seva validesa. Aquestes condicions de contractació estan a disposició de tots els clients del TNC de manera lliure i gratuïta. L'accés al procés de contractació és completament gratuït, sense que hi hagi cap cost associat addicional, a part dels propis que el client tingui per a la seva connexió a Internet. Tots i cadascun dels productes oferts estan degudament descrits en la fitxa del producte, la qual sempre estarà a disposició dels clients. La fitxa no inclourà aquelles qüestions que expressament no hagin estat indicades.

Es considera que la compra es fa efectiva en el moment en què el client clica el botó "Compra". En aquest moment, s’entén que el seguiment de totes les fases del procediment de contractació electrònica i la inclusió de totes les dades sol·licitades suposa, juntament amb l'acceptació expressa final de les condicions, una manifestació clara i directa de la voluntat del client final d'acceptar les condicions generals de contractació. El TNC, com a prestador de serveis de la societat TNC, SA, emmagatzemarà en un suport durador el document electrònic en què es formalitzarà el contracte, al qual l’usuari podrà accedir mitjançant el vincle que se li facilitarà en el correu electrònic de confirmació que podrà ser imprès.

L'idioma en què es tramitarà el procediment de contractació i en el qual es formalitzarà el contracte serà el català, el castellà o l’anglès segons l’idioma que esculli l’usuari, sense perjudici del compliment de les obligacions derivades de la normativa en matèria de política lingüística i de protecció dels consumidors i els usuaris de les diferents comunitats autònomes espanyoles.

Novena.- Tarifes i tipologies de pagament

Les tarifes dels productes oferts en el lloc web s'expressaran en euros i inclouran l'IVA corresponent. D’una banda, els preus vigents en el moment de la contractació dels productes del TNC podran consultar-se en tot moment i amb anterioritat al pagament en el lloc web durant el procediment de contractació dels serveis a través del compte d'usuari i, de l’altra, en el correu electrònic de confirmació de la compra de la comanda.

Els pagaments de les operacions realitzades a través del portal web es podran efectuar a través dels mitjans de pagament següents: Visa, Mastercard i Maestro.

La compra serà efectiva per al TNC un cop aquest rebi la confirmació de la compra per part de l’entitat bancària. Si el procés de compra s'interromp per qualsevol motiu o si l'import satisfet no arriba a la quantitat corresponent (incloent-hi les despeses de gestió i les comissions bancàries), el TNC suspendrà el procés informant-ne el client.

Desena.- Responsabilitats

És obligació del TNC que els continguts, les dades o les informacions respecte als productes oferts en el seu lloc web siguin fiables, vertaderes i exactes, i es fa responsable dels preus i de les característiques que s’hi anuncien.

Tots els productes oferts compten amb els terminis de garantia legalment reconeguts. Les parts es comprometen a complir les seves obligacions legals i contractuals generades en virtut d'aquest contracte. Si una part no compleix alguna de les seves obligacions o pretén obstaculitzar-ne el compliment per part de l’altra, aquella part generarà el dret de l'altra a reclamar una indemnització per danys i perjudicis, tant per dany emergent com per lucre cessant segons la legislació vigent. En cas d'indisponibilitat del producte o d’impossibilitat de lliurament per força major, per robatori o per pèrdua de les dades facilitades pel client, el TNC no en serà responsable.

El TNC posarà tots els esforços comercials i tècnics al seu abast per mantenir disponibles els seus serveis mitjançant el lloc web. Tanmateix, aquesta obligació no s’aplicarà per a qualsevol falta de disponibilitat o de rendiment que sigui provocada per:
  • Inactivitat temporal del lloc web deguda a l’actualització i/o al manteniment tècnic.
  • Causes alienes al control per part del TNC com força major, problemes d'accés a Internet, problemes tecnològics més enllà de la gestió diligent i raonable del titular del lloc web, accions o omissions de tercers, etc.
Sempre que els casos als quals s'ha fet referència siguin aliens al control i a la diligència del titular, no pertocarà indemnització del TNC al client per lucre cessant, danys o perjudicis. Posat cas de tancament o de suspensió del lloc web per causes alienes a l'actuació de les parts, s'informarà puntualment al client del trasllat del servei a un nou domini, amb l’única modificació de les estipulacions d’aquest contracte pel que fa al domini en què la plataforma roman activa.

Onzena.- Normativa aplicable

La prestació de serveis del TNC a través de la seva pàgina web es regirà i s’interpretarà d’acord amb el que estableixen els Termes i condicions establerts o, si escau, d’acord amb les condicions particulars de contractació establertes per a tals efectes. Així mateix, se seguirà el no disposat en aquest contracte en matèria d'interpretació, validesa i execució, d’acord amb les disposicions normatives espanyoles vigents i aplicables en aquesta matèria, amb especial atenció a la normativa de protecció dels consumidors i usuaris.

Dotzena.- Jurisdicció competent

Aquest pacte s'interpretarà d'acord amb la legislació espanyola.
En els supòsits de contractació civil, és a dir, en els casos en què una de les parts contractants actuï en la posició de CONSUMIDOR, serà d'aplicació la normativa específica per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris.
Els consumidors i usuaris poden resoldre qualsevol disputa davant el tribunal competent segons el seu lloc de residència o al domicili social del TNC.
En cas que sigui el TNC qui iniciï una acció judicial davant d'un consumidor, seran competents els tribunals de la jurisdicció del domicili de l'esmentat consumidor.

En tots els supòsits de contractació mercantil, les parts accepten sotmetre's a la jurisdicció exclusiva dels tribunals de Barcelona.

Tretzena.- Servei de canvi d’entrades Temporada 2023-2024

1.- Si per algun motiu justificat (sempre subjecte al criteri del TNC) l’espectador/a ha de canviar la data de les seves entrades, es pot posar en contacte amb el servei de Taquilles del TNC i sol·licitar-ne el canvi per a un altre dia funció del mateix espectacle amb disponibilitat d’entrades. Aquest servei comportarà una despesa de gestió d’1’5 € (IVA inclòs) i únicament es troba disponible per a canvis de data que es realitzin com a màxim 24 hores abans de l'inici de la representació. Per sol·licitar aquest servei, cal enviar un correu electrònic a taquilles@tnc.cat.
2.- En cas que l’espectador/a estigui abonat/ada al TNC, podrà realitzar el canvi d’entrades de manera il·limitada per internet, telèfon (933065720) o a les taquilles del TNC com a màxim 24 hores abans de l'inici de la representació i sense cap cost de gestió.
3.- Si l’espectador/a abonat/ada compra entrades per a un espectacle del TNC, fora de l’abonament, es regirà per les condicions detallades al punt primer.