Missió, visió i objectius

Missió, visió i objectius

Missió del Teatre Nacional de Catalunya

El Teatre Nacional de Catalunya és un equipament cultural concebut com a centre de producció i d’exhibició d’espectacles que té per objecte el creixement de les arts escèniques, amb un alt nivell d’excel·lència i de qualitat artística per apropar-se a tota la ciutadania. És una institució de servei públic orientada a l’enriquiment cultural del país i un instrument útil per a la creativitat dels artistes i també per a la trobada del creador i la societat.
Així, el TNC vetlla per l’interès cultural, artístic, lingüístic i social de la seva programació, amb un compromís moral amb el conjunt de la societat catalana: el compromís d’intentar mantenir-hi un contacte viu a través de les propostes artístiques de cada temporada, i, alhora, de contribuir decisivament a una presència social i prestigiada de la llengua catalana.
El TNC és un agent vertebrador del sector de les arts escèniques de tot el país i aposta per la recerca constant de nous públics. Així, situa una de les seves actuacions fonamentals en l’educació, conscient que les arts escèniques són una eina molt útil per a la formació i el desenvolupament cultural de les persones.

Visió del Teatre Nacional de Catalunya

El TNC ha de ser el principal referent de les arts escèniques a Catalunya tant per la qualitat de la seva oferta com pel contingut de la seva programació, assolint un ventall de públic ampli i divers, acollint la creixent diversitat cultural i lingüística del país i essent un instrument essencial per acostar, a través de les arts escèniques, la cultura i la llengua a tota la ciutadania i, en especial, als sectors que encara no s’hi hagin incorporat plenament. Així, el TNC promourà actuacions encaminades especialment a la creació de nous públics. En aquest sentit, també, s’intensificarà l’ús de les noves tecnologies per a la comunicació i la interacció amb el públic.
El TNC s’implicarà en la difusió territorial de les arts escèniques en tots els territoris de parla catalana amb l’objectiu de garantir l’equitat per a tota la ciutadania d’accedir a aquest dret fonamental que és la cultura.
El TNC es relacionarà d’una manera intensa i constant amb els teatres i auditoris de Catalunya i de l’àmbit lingüístic català, i oferirà la col·laboració constant en tots els aspectes de la difusió i la producció teatral al territori. El TNC també col·laborarà amb el sector privat i reconeixerà el paper que han jugat i juguen les companyies i els teatres privats en l’esdevenir del teatre a Catalunya. En aquest sentit, doncs, el TNC desenvoluparà estratègies de complementarietat entre els agents públics i privats.
El TNC vetllarà per la formació i el reciclatge permanents del seu capital humà, així com per millorar i optimitzar la gestió dels recursos humans, identificant aquests recursos com l’element essencial i necessari per poder assolir els objectius estratègics.
El TNC es projectarà i posicionarà en l’àmbit internacional, tot incrementant les accions encaminades a exportar produccions pròpies i coproduccions amb creadors catalans, d’una banda, però també tot establint complicitats de creació i de coproducció amb teatres i companyies internacionals, de l’altra. Alhora, el TNC es vol convertir en un centre exhibidor de les millors creacions d’arreu del món.
Com a equipament cultural públic, més enllà de la programació artística i de totes les activitats i actuacions per difondre-la, el TNC exercirà la seva vocació de servei públic i serà un espai plural, de convivència i d’integració per a tota la societat.

Objectius estratègics del Teatre Nacional de Catalunya

El conjunt de la programació i de totes les activitats del TNC han de garantir les obligacions de servei públic següents, les quals es consideraran els seus objectius estratègics:
  1. Garantir l’excel·lència i la diversitat de la programació amb el teatre com a eix fonamental i impulsar la creació i la innovació en les arts escèniques tot integrant altres llenguatges i sensibilitats artístiques.
  2. Facilitar l’accés de tots els ciutadans de Catalunya a la cultura per mitjà de les arts escèniques i orientar la programació als seus interessos i necessitats per posicionar el Teatre Nacional de Catalunya com a servei públic i aconseguir millorar el retorn social de l’aportació pública.
  3. Garantir i potenciar l’ús de la llengua catalana en les arts escèniques i difondre el patrimoni cultural propi.
  4. Desenvolupar estratègies de relació específiques per a cadascun dels públics del TNC (espectadors, patrocinadors i mecenes, mitjans de comunicació, institucions públiques i privades relacionades amb les arts escèniques i la cultura del país, proveïdors, etc.).
  5. Promoure la projecció internacional del TNC i aconseguir que el públic tingui accés a les millors creacions internacionals a Catalunya.
  6. Assegurar la sostenibilitat, la transparència, l’eficiència i la qualitat de la gestió.