Canal ètic

Canal ètic

El Teatre Nacional de Catalunya està plenament compromès amb els estàndards ètics més elevats i amb el compliment de tota la legislació que li resulta aplicable, tant en les seves relacions amb els seus empleats i amb els seus grups d'interès, com en totes les activitats que desenvolupa. Dins d'aquesta conducta ètica és destacable el compromís del TNC en la lluita contra la corrupció.
El codi ètic del Teatre Nacional de Catalunya és desenvolupat pel reglament del codi ètic a Espanya i té la finalitat d'informar sobre les conductes que el Codi Penal espanyol imputa no només a les persones físiques sinó també a les companyies.
Tal i com proclama el seu Codi ètic, el Teatre Nacional de Catalunya rebutja i combat qualsevol conducta corrupta, perjudicial per l’empresa i la seva reputació.
A continuació destaquem els controls que s’han dissenyat per prevenir i detectar la comissió de delictes, els quals formen part del Programa de Prevenció de Delictes que el TNC ha implantat:

1. Elaboració del Codi ètic
• El TNC disposa d’un Codi ètic aprovat pel Consell d’Administració del TNC el dia 28 de juny de 2017.
• El Codi ètic constitueix i defineix una declaració dels principis generals d’actuació i les pautes de conducta que han de guiar el comportament de totes les persones relacionades amb el TNC en el desenvolupament de la seva activitat professional.
• El Codi ètic recull, a més, les pautes de comportament idònies per prevenir la materialització de riscos penals i, d’aquesta manera, atenuar o eximir una possible responsabilitat penal de l’empresa.
• El seu àmbit d’aplicació engloba tots els departaments de l’empresa i vincula tots els seus empleats, així com qualsevol altra persona o entitat que es relacioni amb
el TNC quan, per naturalesa de la relació, la seva actuació pugui afectar la reputació de l’empresa.
• Els principis del Codi ètic del TNC són d’aplicació, a tots els efectes, a tots els empleats i a tots els membres del Consell d’Administració.
• En el Codi ètic de l’empresa s’estableix que el seu incompliment podrà comportar sancions laborals, sense perjudici de les sancions administratives o penals que, en el seu cas, es puguin derivar.

2. Elaboració de la Guia anticorrupció
El TNC advoca per al desenvolupament d’una activitat responsable, sostenible i d’èxit amb total absència de corrupció. Per això, rebutja i combat qualsevol conducta corrupta, perjudicial per a l’empresa i la seva reputació, tal com es proclama en el seu Codi ètic.
Amb la Guia anticorrupció, l’empresa manifesta expressament el seu compromís amb valors com la integritat, l’equitat, la sostenibilitat i la companyonia. Tots els empleats de l’empresa tenen el deure de respectar, sense reserves, els principis i els valors del TNC i, d’aquesta manera, contribuir a la protecció del seu entorn davant de qualsevol pràctica corrupta.
Amb la finalitat d’ajudar a identificar i a evitar indicis o pràctiques corruptes, la Guia anticorrupció advoca, entre altres qüestions, per les situacions en les quals qualsevol empleat es podria trobar en el seu dia a dia i s’ofereixen recomanacions de com afrontar-les.

3. Directrius per a la prevenció del blanqueig de capitals
La finalitat d’aquestes directrius és establir les regles i els procediments necessaris per al compliment d’allò que s’estableix en la legislació vigent en relació amb la prevenció i la detecció del blanqueig de capitals, així com per impedir que el TNC pugui ser utilitzat en el finançament del terrorisme o altres activitats delictives. La principal legislació a la qual s’està sotmès és la Llei 10/2010, de 28 d’abril, de Prevenció del Blanqueig de Capitals i del Finançament del Terrorisme, el Reial
Decret 925/1995, de 9 de juny, per al qual s’aprova el Reglament de la Llei 19/1993, i la Llei 12/2003 de 21 de maig, de Bloqueig del Finançament del Terrorisme.

4. Protocol per a la prevenció de l’assetjament a la feina
L’assetjament laboral atempta directament contra la dignitat d’una persona. Per això, el TNC manifesta que no tolerarà que es duguin a terme conductes d’aquest ordre en l’àmbit de la institució. Amb aquesta finalitat, es compromet a crear, mantenir i protegir totes les mesures que tingui al seu abast per aconseguir un entorn laboral lliure de tot assetjament on es respecti la dignitat i la llibertat sexual del conjunt de persones que treballen en l’àmbit del TNC.

En conseqüència, de conformitat amb la Llei estatal 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, qualsevol persona que estigui dins de l’àmbit subjectiu establert a l’article 3 que tingui coneixement d’una conducta infractora (infraccions penals, administratives greus o molt greus i infraccions del dret de la Unió Europea), ho posarà en coneixement del Responsable del Sistema d’informació per mitjà d’alguna de les següents vies:

Per escrit:
1. A través de correu postal, sent la bústia de correu postal: Plaça de les Arts, 1 - 08013 Barcelona (Barcelona) , a l’atenció del Responsable del Sistema d’informació intern.
2. Per mitjà electrònic habilitat a l’efecte: Sistema Intern d’Alertes del TNC (portal web)

Verbalment:
1. Mitjançant reunió presencial amb el Responsable del Sistema d’informació interna podent ser la conversa gravada en un format segur, durador i accessible o recollida per escrit a través d’una transcripció completa i exacta de la conversa realitzada pel personal responsable de tractar-la.
2. Via telefònica a través del número 900869759, podent ser la conversa gravada en un format segur, durador i accessible.
3. A través del sistema de missatgeria de veu al telèfon indicat, podent ser la conversa gravada en un format segur, durador i accessible.