Legal notice

Legal notice


Aquest portal web i tot el seu contingut, inclosos els serveis prestats, pertanyen al Teatre Nacional de Catalunya SA (en endavant TNC), amb CIF A-60942851 i domicili social a Barcelona, plaça de les Arts núm. 1 (08013). Inscrit en el Registre Mercantil de Barcelona al tom 28716, full B-139.688, telèfon de contacte número 933 065 700, i correu electrònic de contacte info@tnc.cat. És una empresa pública participada íntegrament per la Generalitat de Catalunya que va ser constituïda per a la producció i l’exhibició de tota mena d'espectacles escènics, amb atenció especial a les obres originals en llengua catalana. El TNC és propietari dels dominis tnc.cat i tncdigital.cat allotjats a la URLs www.tnc.cat i www.tncdigital.cat

1.- Objecte
El Teatre Nacional de Catalunya SA (d'ara endavant també el prestador) com a responsable del lloc web, posa a la disposició dels usuaris aquest document que regula l'ús del lloc web www.tnc.cat, i amb el qual pretén donar compliment a les obligacions que disposa la Llei 34/2002, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic (LSSICE o LSSI), així com informar a tots els usuaris del lloc web de quines en són les condicions d'ús.

A través de la web, el Teatre Nacional de Catalunya SA facilita als usuaris l'accés i la utilització dels diferents serveis i continguts que hi ha posats a disposició.

Tota persona que accedeixi a aquesta web assumeix el paper d'usuari (d'ara endavant l'usuari). L’accés a la web implica l'acceptació total i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest avís legal, així com qualsevol de les altres disposicions legals que fossin aplicables.
Els usuaris han de llegir atentament aquest avís legal sempre que accedeixin a la web, ja que aquesta pot sofrir modificacions atès que el prestador es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d'informació que hi pugui aparèixer. El prestador no té cap obligació de fer un avís previ o de posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions ja que publicant-les a la web és suficient.


2. Condicions d'accés i ús de la web
2.1. Caràcter gratuït de l’accés i ús de la web
La prestació dels serveis per part deL Teatre Nacional de Catalunya SA té caràcter gratuït per a tots els Usuaris. No obstant això, alguns dels serveis subministrats pel prestador a través de la Web estan subjectes al pagament d'un preu determinat a les condiciones generals de contractacióc Aquestes condicions es poden consultar a l'enllaç següent: https://www.tnc.cat/ca/condicions-generals-contractacio

2.2. Registre de l'usuari
Amb caràcter general, la prestació dels serveis no exigeix la subscripció prèvia o el registre dels usuaris. Tot i així, el Teatre Nacional de Catalunya SA condiciona l'ús d'alguns dels serveis a la complementació prèvia del corresponent registre d'usuari. Aquest registre s'efectuarà de la manera expressament indicada en la mateixa secció del servei.

2.3. Veracitat de la informació
Tota la informació que facilita l'usuari ha de ser veraç. A aquests efectes, l'usuari garanteix l'autenticitat de les dades comunicades a través dels formularis per a la subscripció dels serveis. Serà responsabilitat de l'usuari mantenir tota la informació facilitada al Teatre Nacional de Catalunya SA permanentment actualitzada de manera que respongui, en cada moment, a la seva situació real. En tot cas, l'usuari serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi al prestador o a tercers.

2.4. Menors d’edat
Per a l'ús dels serveis, els menors d'edat han d'obtenir sempre prèviament el consentiment dels pares, tutors o representants legals, els quals són els responsables últims de tots els actes realitzats pels menors al seu càrrec. La responsabilitat en la determinació de continguts concrets als quals accedeixen els menors correspon als tutors, pares o representants legals, és per això que si accedeixen a continguts d’Internet que no els són apropiats, s'hauran d'establir en els seus ordinadors mecanismes –en particular programes informàtics, filtres i bloquejos– que permetin limitar els continguts disponibles, els quals, tot i no ser infal·libles, són d'especial utilitat per controlar i restringir els materials als quals poden accedir els menors.

2.5. Obligació de fer un ús correcte de la Web
L'Usuari es compromet a utilitzar la Web de conformitat a la Llei i al present Avís Legal, així com a la moral i a les bones costums. A aquest efecte, l'Usuari s'abstindrà d'utilitzar la pàgina amb finalitats il·lícites o prohibides, lesives de drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització d'equips informàtics o documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic del prestador.

En particular, i a títol indicatiu però no exhaustiu, l'Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a la disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material que:

  • (a) sigui contrària, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en tractats internacionals i altres normes vigents;
  • (b) indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral i a l'ordre públic;
  • (c) indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició;
  • (d) sigui contrari al dret a l'honor, a la intimitat personal o familiar o a la pròpia imatge de les persones;
  • (i) de qualsevol manera perjudiqui la credibilitat del prestador o de tercers; i
  • (f) constitueixi publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial.
2.6. Usos permesos
Esta permesa la visualització, la impressió i la descàrrega parcial del contingut d’aquest lloc web, sempre d’acord amb la legalitat vigent, amb respecte a la normativa de protecció de la propietat intel·lectual i industrial i d’acord amb les condicions següents:
  1. Usos compatibles amb la pàgina.
  2. Que es faci per obtenir informació per a ús personal. Qualsevol altre tipus d´ús i, especialment aquells usos que impliquin comunicació pública, haurà de ser autoritzat, si escau, pel TNC i pels autors dels continguts.
  3. Respecte de la integritat del contingut.


3.- Exclusió de garanties i responsabilitat
El prestador s'eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada en el nostre lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè.
Aquesta web ha estat revisada i provada perquè funcioni correctament. En principi, es pot garantir el correcte funcionament els 365 dies de l'any, 24 hores al dia. No obstant això, el prestador no descarta la possibilitat que existeixin determinats errors de programació, o que succeeixin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible l'accés a la pàgina web.
Teatre Nacional de Catalunya S.A. no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin sortir a col·lació de la falta de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament de la web o dels seus serveis i continguts; de l'existència de virus, programes maliciosos o lesius en els continguts; de l'ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal i condicions d'ús; o de la falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a la disposició dels usuaris en el lloc web.
El prestador no es fa responsable en cap concepte dels danys que puguin dimanar de l'ús il·legal o indegut de la present pàgina web.


4.- Galetes
El lloc web del prestador pot utilitzar cookies (petits arxius d'informació que el servidor envia a l'ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc.
Les cookies utilitzades tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb l'única finalitat de fer més eficaç la navegació, i desapareixen en acabar la sessió de l'usuari.
En cap cas s'utilitzaran les cookies per recollir informació de caràcter personal.
Per a més informació, veure la nostra Política de Cookies.


5.- Enllaços
Des del lloc web és possible que es redirigeixi a continguts de terceres webs. Atès que des del web no podem controlar sempre els continguts introduïts pels tercers, Teatre Nacional de Catalunya S.A. no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, el prestador manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l'ordre públic, procedint a la retirada immediata de la re-direcció a aquestes webs, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

El prestador no es responsabilitza de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitant, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol un altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web del prestador. No obstant això i en compliment del que disposa l'art. 11 i 16 de la LSSICE, el prestador es posa a la disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de forma activa en la retirada o, quan sigui necessari, el bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l'ordre públic. En cas que l'usuari consideri que pot existir algun contingut que pogués ser susceptible d'aquesta classificació, es prega el notifiqui de forma immediata a l'administrador del lloc web.


6.- Protecció de dades personals
El prestador està profundament compromès amb el compliment de la normativa de protecció de dades personals i garantitza el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades al Reglament Europeu de Protecció de dades i la normativa espanyola de protecció de dades. Per més informació, veure la nostra Política de Privacitat.


7. Propietat intel·lectual i industrial
El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, textos, fotografies i/o gràfics són propietat del prestador o, en cas que fos necessari, disposa de la llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial.
Independentment de la finalitat per la qual anessin destinats, la reproducció total o parcial, ús, distribució i comunicació pública requereixen de l'autorització escrita prèvia per part del prestador. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del prestador serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor. Per a la utilització autoritzada dels continguts de lloc web, sempre dintre dels usos informatiu o pedagògics, adreceu-vos a info@tnc.cat.

Els dissenys, logotips, textos i/o gràfics aliens al prestador i que puguin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos els responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués esdevenir respecte als mateixos. En tot cas, el prestador compta amb l'autorització expressa i prèvia per part dels mateixos.

El prestador reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant l'esment o aparició en el lloc web, de l'existència de drets o cap responsabilitat del prestador sobre els mateixos, com tampoc respatller, patrocini o recomanació per part del mateix.

Per realitzar qualsevol tipus d'observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del correu electrònic a dalt ressenyat.


8.- Llei aplicable i jurisdicció
Per a la resolució de les controvèrsies o qüestions relacionades amb aquesta pàgina web o amb les activitats que s’hi desenvolupen, serà aplicable la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts. Sempre que els jutjats i tribunals de l’usuari estiguin situats en territori espanyol, aquests seran competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb l’ús de la pàgina web esmentada.